Kathleen Bethke

Kathleen Bethke

University of Wisconsin, B.S. in Chemistry/Math Northwestern University, Masters in Physical Chemistry Northwestern University, Ph.D in Physical Chemistry